Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě nakupko.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je společnost:

Linnet eu s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod

Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Reklamované zboží předkládá kupující k reklamaci řádně vyčištěné tak, aby jeho převzetí prodávajícím od kupujícího nebránily obecné zásady hygieny, spolu s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Prodávající zajišťuje řádné vyřizování reklamací.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

  • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající převezme od kupujícího reklamované zboží a řádně vyplněný reklamační list
  • případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím písemně dohodne

2. Vada výrobku

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady:

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího. Doba pro uplatnění práv z vad zboží, nebo také záruční doba, je uvedena u popisu každého zboží. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování, může zboží vhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Vymění-li se vadné zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně.

4. Protokol o reklamaci zboží

Prodávající přijme zboží na reklamaci společně s řádně vyplněným protokolem o reklamaci, který je k dispozici ke stažení. Zboží, které bude doručeno prodávajícímu, bez řádně vyplněného protokolu o reklamaci, bude vráceno odesílateli, jako zboží, u kterého není zřejmý důvod jeho odeslání prodávajícímu.

reklamační list (pdf)

5. Posouzení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, do kterých se nezapočítává případná doba nezbytná pro odborné posouzení vady. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou přísluší pouze prodávajícímu, výrobce posuzuje sporné reklamace.

odstranitelné vady – jsou takové, jejichž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce a kvalita, a jejichž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace, viz. 1.

neodstranitelné vady – jsou takové, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, příp. je nelze beze zbytku odstranit.

Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady, buďto vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6. Řešení reklamace

a) Odstranitelné vady viz. 5a)

- se obvykle bezplatně odstraňují opravou

- lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy

- nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

b) neodstranitelné vady viz 5b)

- lze požadovat dodání nového zboží bez vad

- lze odstoupit od kupní smlouvy

- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

c) odstranitelná vada viz 5a) opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vady viz 5a)

- lze požadovat dodání nového zboží bez vad

- lze odstoupit od kupní smlouvy

- nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu

d) vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace

Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.

7. Ostatní

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Zásilka, u které není zřejmý důvod jejího odeslání prodávajícímu, bude vrácena odesilateli, pokud budou na zásilce uvedeny údaje nezbytné pro její zpětné odeslání.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné, než spotřebitelské smlouvy, platí při uplatňování práv z vadného plnění, obecná zákonná úprava.